top of page
Onze visie

Ontmoet Rafke - onze St.Raffe mascotte!

In het kader van het warme scholenproject wordt onze visie volledig herwerkt en gepersonaliseerd. Binnenkort hier meer over.
 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

We zijn een katholieke dialoogschool

Het is ons allereerste doel ‘als school’ om pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden.
Katholiek’ wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen.
Binnen ons opvoedingsproject staan we open voor kinderen van verschillende levensovertuigingen en andere godsdiensten. We gaan de verrijking aan door de dialoog met andere levensvisies.
Als katholieke dialoogschool plaatsen we ons binnen de christelijke geloofstraditie, maar we sluiten er ons niet in op. De christelijke geloofstraditie vormt het kader van waaruit met waardering naar andere overtuigingen wordt gekeken. Ook van hen verwachten we respect voor onze eigen katholieke geloofstraditie.
Aan alle kinderen vertellen we over het leven van Jezus. Dat inspireert ons tot het beleven van universele waarden in het spoor van Jezus. We willen kinderen helpen om te gaan met zinvragen in hun eigen levensverhaal. Geloof wordt echter nooit opgedrongen. We laten ruimte voor vragen én twijfels.
Onze school maakt werk van eigentijdse kansen tot beleven van inspiratie, o.a. via de pastorale activiteiten, die zo zijn uitgewerkt dat alle kinderen eraan kunnen deelnemen.

Jij bent welkom in onze ‘St.-Raffe’ school

Wij streven ernaar om pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden aan uw kinderen. Dit komt hopelijk het welbevinden van elk kind ten goede. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we werken aan de totale ontplooiing van het unieke kind met zijn talenten en werkpunten. Wij staan open voor een diepere dimensie in het leven. We maken kennis en gaan in dialoog met de katholieke geloofstraditie en uiteraard zijn kinderen van verschillende levensovertuigingen of godsdiensten welkom op onze school.

Leren om te leven, leven om te leren.

Wij stimuleren alle kinderen om de aangereikte leerstof toe te passen in hun eigen leefomgeving. Dit proberen we te doen door een positief en veilig klimaat te creëren doorheen het hele schoolleven. Zo krijgen uw oogappels bij ons ‘zin in leren en zin in leven’: leerstof wordt leefstof, leefstof wordt leerstof.

ik + jij = WIJ

We willen graag bij ieder kind het beste naar boven halen. Daarvoor leren we de kinderen respectvol omgaan met zichzelf (ik), met de anderen (jij). Zo werken we aan een school (wij) met gelijke kansen voor iedereen. Door een warm en open schoolklimaat voelen kinderen en ouders dat ze steeds bij iemand op onze school terecht kunnen.

ik ≠ jij ≠ hij ≠ zij

We zijn allemaal anders en uniek. Leren gebeurt soms met vallen en opstaan. We proberen rekening te houden met het ontwikkelingstempo en de groeimogelijkheden van iedereen. Daaraan werken gebeurt in voortdurende interactie en communicatie met iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van uw kind. Voor kinderen met specifieke noden voorzien we aanpassingen haalbaar voor kind, medeleerlingen, klasleerkracht, schoolteam en ouders. Zo dagen we de ‘leer-kracht’ van elkeen uit.

bottom of page